Privacy­verklaring

Privacy­verklaring

PRIVACYVERKLARING HZK

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens door HZK Ondersteuningsorganisatie BV, hierna aan te duiden als “HZK”.

 

Over HZK

HZK richt zich op het ondersteunen van aangesloten huisartsenpraktijkhouders op het gebied praktijkhouderschap en de organisatie van multidisciplinaire zorg en samenwerking in de regio Zuid en Midden Kennemerland, waaronder chronische zorg, ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (hierna: tezamen ‘regio gecontracteerde zorg’).

HZK verwerkt in dit verband persoonsgegevens van onder meer patiënten, huisartsenpraktijkhouders, hun medewerkers en andere zorgverleners (ketenpartners) vanuit de rol als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevens die HZK vanuit de rol van verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

 

Verwerking van persoonsgegevens door HZK

Voor HZK is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. HZK respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

 

Doeleinden van de verwerking

Jouw persoonsgegevens worden door HZK verwerkt voor de volgende doeleinden:

1. het ondersteunen van zorgtaken van de huisartsenpraktijkhouders op het gebied van de regio gecontracteerde zorg, waaronder:

 • het beschikbaar stellen van een IT-systeem voor de regio gecontracteerde zorgverlening waarin huisartsenpraktijkhouders en ketenpartners de (indien van toepassing) aan jou verleende regio gecontracteerde zorg kunnen registreren en/of kunnen inzien;
 • het beheren van het IT-systeem voor de regio gecontracteerde zorgverlening inclusief het verschaffen van toegang tot dit systeem aan de bij HZK aangesloten huisartsen praktijkhouders en andere ketenpartners die (indien van toepassing) betrokken zijn bij jouw zorgverlening, zodat zij de aan jou verleende regio gecontracteerde zorg op een goede en geïnformeerde wijze kunnen verlenen. Ketenpartners krijgen overigens slechts toegang tot dit systeem op verzoek van een bij HZK aangesloten huisartspraktijkhouder bij wie jij onder behandeling bent en die jou naar deze ketenpartners heeft doorverwezen. Afhankelijk van de geldende situatie zal jou hiervoor dan ook eerst om toestemming worden gevraagd;
 • de financiële afhandeling van de (verleende) regio gecontracteerde zorg, waaronder het indienen van declaraties bij en het afleggen van verantwoording aan de zorgverzekeraars;
 • het opstellen van herleidbare kwaliteitsrapportages voor een bij HZK aangesloten huisartspraktijkhouder bij wie jij patiënt bent om de door deze huisartspraktijkhouder verleende regio gecontracteerde zorg en diens praktijkvoering te toetsen, te evalueren en te verbeteren;
 • het opstellen van geanonimiseerde kwaliteitsrapportages voor alle bij HZK aangesloten huisartsenpraktijkhouders om de in de gehele regio verleende regio gecontracteerde zorg te toetsen, te evalueren en te verbeteren;

2. het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst, waaronder:

 • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;

3. het verschaffen van informatie, waaronder:

 • om met jou in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
 • om jou te informeren over nieuwe ontwikkelingen bij HOZK;

4. het verbeteren van de dienstverlening van HZK;

5. (wettelijke) verplichtingen, waaronder:

 • het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • het voldoen aan verzoeken door overheidsinstanties;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht, waaronder begrepen de bewaarplicht voor medische dossiers op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).

 

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in (minimaal één van onderstaande):

 • de door jou gegeven toestemming;
 • het op jouw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst (waaronder een behandelingsovereenkomst voor de verlening van de regio gecontracteerde zorg);
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals het indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar of de dossierplicht die HZK op grond van de Wgbo heeft met betrekking tot medische dossiers);
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van HZK of van een derde (zoals het uitvoeren van kwaliteitsrapportages).

 

Voor de doeleinden waarvoor het gerechtvaardigd belang van HZK de rechtsgrond is, geldt is dat je tegen deze verwerkingen kunt verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vind je verderop in deze verklaring.

 

Verplichte verstrekking

Wanneer wij jou om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat HOZK niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

 

Uitwisseling met derden

Voor een optimale dienstverlening delen we je persoonsgegevens met onze partners (verwerkers). Denk hierbij aan partners die onze website, e-mailsysteem en IT-systeem onderhouden. Deze partners verwerken de persoonsgegevens slechts op instructie en ten behoeve van HZK.

In de volgende gevallen deelt HZK je persoonsgegevens met derde partijen (zoals huisartsenpraktijkhouders en andere ketenpartners) die de gegevens voor eigen doeleinden (verder) verwerken (minimaal één van onderstaande):

 • deze partijen rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst voor de verlening van de regio gecontracteerde zorg;
 • jij je voorafgaande toestemming hebt gegeven voor de betreffende verstrekking;
 • HZK wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken;
 • het (laten) behandelen van (juridische) geschillen en procedures;
 • voor de noodzakelijke bescherming van rechten of vrijheden van jou, HZK of derden;

 

De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacy statement.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

HZK maakt op (zeer) beperkte schaal gebruik van profiling. De profiling bestaat uit het categoriseren van dossiers zodat deze per categorie in overzichten weergegeven kunnen worden.

 

Internationale gegevensdoorgifte

Je gegevens worden in beginsel binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Voor zover een doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER (derde landen) plaatsvindt, neemt HZK maatregelen ter waarborging van een passend beschermingsniveau. Verder baseert HZK de doorgifte naar derde landen, waar mogelijk, op een adequaatheidsbesluit dat is vastgesteld door de Europese Commissie. Indien de Europese Commissie voor een derde land geen adequaatheidsbesluit heeft vastgesteld, neemt HZK passende waarborgen door de doorgifte te baseren op en te voldoen aan door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen. 

 

Bewaartermijn

Je gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht bewaard. Op basis van onze administratieplicht dienen we bepaalde gegevens gedurende zeven jaar te bewaren. Daarnaast dienen op grond van onze dossierplicht op grond van de Wgbo gegevens die behoren tot jouw medisch dossier gedurende een termijn van 20 jaar te bewaren (na de laatste wijziging in jouw dossier).


Beveiliging van persoonsgegevens


HZK zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.


Jouw rechten


Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten die wij op jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen zullen uitvoeren. Mocht de beantwoording van je vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

 

We zetten de rechten op een rijtje:


Inzagerecht: je kunt de door HZK verwerkte persoonsgegevens inzien.
Correctie- en verwijderingsrecht: je kunt gegevens laten wijzigen of verwijderen.
Recht van bezwaar: je kunt jezelf altijd afmelden voor bijvoorbeeld e-mailings. Jouw bezwaar tegen niet-commercieel gebruik van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor onze administratie, lossen we in onderling overleg op.
Recht op beperking: als je vindt dat wij niet de juiste persoonlijke gegevens van je hebben, heb je het recht om jouw gegevens tijdelijk te laten ‘bevriezen’.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid: je kunt je gegevens door ons in een gangbaar machinaal formaat laten overdragen aan een ander verantwoordelijke persoon.
Intrekking van toestemming: Als je HOZK toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te gebruiken, kun je deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Je hebt altijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Wanneer je je rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via info@HCZK.nl. We zullen jouw verzoek zo snel mogelijk verwerken. In sommige situaties zal het zo zijn dat niet HZK maar een andere partij (zoals de huisartspraktijkhouder) verantwoordelijk is om jouw verzoek af te handelen. In dat geval zal HZK jouw verzoek zo snel mogelijk doorsturen aan deze andere partij en jou hierover informeren.

Toezichthouder

Het staat je verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de HZK.
HOZK kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij je hierover informeren om jou de kans te bieden jouw deelname te weigeren.


Vragen en contactgegevens


Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van jouw wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via info@HCZK.nl.

Klik hier voor printbare versie van deze privacyverklaring