Wie zijn wij

Wie zijn wij

Huisartsen Zuid Kennemerland eo is de publieke naam van de Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland (HCZK), het samenwerkingsverband van praktijkhoudende huisartsen in de regio Zuid Kennemerland, en de onderliggende BV’s. Huisartsen Zuid Kennemerland eo staat voor de volgende entiteiten:

 

HCZK

De Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland (HCZK) behartigt de collectieve huisartsenbelangen en ontwikkelt huisarts gerelateerde activiteiten. Zo worden alle regionale en landelijke zorg gerelateerde ontwikkelingen gevolgd en met de leden gecommuniceerd. De koppeling met het landelijk huisartsenbeleid wordt bereikt door als afgevaardigde van haar leden op te treden in de ledenvergadering van de LHV Huisartsen Kring Noord Holland Midden.

De HCZK heeft een bestuur, bestaande uit huisartsen uit de regio en een financieel expert.

 

Missie

De HCZK stelt de huisartsenpraktijken optimaal in staat om 24/7 basis huisartsenzorg van hoge kwaliteit aan hun patiënten te leveren, inclusief goede ondersteuning van zorgvernieuwing, facilitering van de bedrijfsvoering en programmatische multidisciplinaire zorg bij chronische aandoeningen.

 

Visie

De HCZK onderschrijft de uitgangspunten en ambities van de toekomstvisie 2022 van de Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap. Huisartsenzorg is in deze visie generalistische medische zorg en de sleutel tot een duurzame gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

 

HOZK BV

HOZK staat voor de Huisartsen Ondersteuningsorganisatie Zuid Kennemerland. Dit is de grootste werkmaatschappij van de HCZK. De ondersteuningsorganisatie richt zich op het ondersteunen van de aangesloten huisartsen op het gebied van organisatie en innovatie en op zorgthema’s, zoals chronische zorg en geestelijke gezondheidszorg. Op de pagina’s over zorg, digitalisering en ondersteuning vind je meer informatie over onze activiteiten en zorgthema’s.

De HOZK heeft een algemeen directeur en een medisch directeur.

 

Dienstverleningsovereenkomst Midden Kennemerland 

De HOZK BV ondersteunt ook de huisartsenvereniging Midden Kennemerland. Dit is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De regio’s Zuid en Midden Kennemerland trekken waar mogelijk gezamenlijk op in projecten. Er zijn ook onderwerpen waar beide regio’s hun eigen uitvoering aan geven.

 

SSZK

In de Stichting Spoedpost Zuid Kennemerland (SSZK) zijn de praktijkhoudende huisartsen uit de regio verenigd om gezamenlijk de zorg in de avond-, weekend- en nachturen te verzorgen. Zij doen dit door diensten te draaien op de Spoedpost. Voor meer informatie kan je terecht op de website van de SSZK.

De SSZK heeft een bestuur bestaande uit huisartsen uit de regio en een financieel expert.

 

Kcoetz WGZ BV

De Kcoetz Wijkgerichte Zorg, kort gezegd WGZ, brengt zorgverleners bij elkaar voor kwetsbare ouderen in Zuid-Kennemerland. Met goede zorg en deskundige aandacht zorgen deze professionals er samen voor dat een oudere veilig in de eigen omgeving kan blijven wonen. Zie de website van de Wijkgerichte Zorg voor meer informatie.

De samenhang tussen bovenstaande entiteiten staat schematisch beschreven in ons organogram.

 

Werkgebied

Het werkgebied van Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. omvat de regio’s Zuid Kennemerland en Midden Kennemerland. In de regio Zuid Kennemerland gaat het om de volgende gemeentes/dorpen: Haarlem, IJmuiden, Velsen (onder het kanaal), Spaarndam, Driehuis, Santpoort, Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort, Bennebroek en Heemstede.

In de regio Midden Kennemerland gaat het om Heemskerk, Beverwijk, Velsen-Noord, Uitgeest en Wijk aan Zee.

 

Lidmaatschap

Alle huisartsen die verbonden zijn met de regio Zuid Kennemerland, zowel praktijkhoudend als niet-praktijkhoudend, kunnen lid worden van de HCZK.

Leden hebben stemrecht in de ledenraadsvergaderingen van de HCZK. Zij kunnen zich per Hagro/samenwerkingsverband laten vertegenwoordigen op basis van een formeel vastgelegde mandatering of zelf hun stem inbrengen. Deze ledenraad neemt de beslissingen over voorstellen die door het HCZK-bestuur worden gedaan. Daarnaast kunnen leden ook toetreden tot het bestuur van HCZK. Alle praktijkhouders die lid zijn van de HCZK hebben ook een overeenkomst met de HOZK voor ondersteuning.

Alle HCZK vergaderingen zijn tevens SSZK-, en HOZK-deelnemersvergaderingen. Deze delen worden specifiek aangekondigd en genotuleerd.

Door het grote aantal leden is de coöperatie in staat daadwerkelijk een partij te zijn in het overleg met derden.

Lid worden? Mail dan naar het secretariaat.

 

Samenwerkingsverbanden

Huisartsen Zuid Kennemerland eo is onderdeel van de volgende samenwerkingsverbanden:

  • Medisch Coördinerend Centrum (MCC)
  • NHZ-Connected app/ website
  • Regionaal overleg Basiszorg Specialistische Zorg (RBS)
  • Braveheart
  • Regionale Programmaraad Zuid Kennemerland
  • Connect4Care
  • Sigra

 

HZK heeft goede contacten met verschillende eerste- en tweedelijns zorgaanbieders in de regio.