Lokaal Zorgverband

Lokaal Zorgverband

Aanvraag ondersteuning lokale zorgverbanden in 2024

Ook in 2024 is het mogelijk om als huisartsenpraktijk een aanvraag in te dienen voor een lokaal zorgverband.

In 2024 en 2025 zal de beschikbare financiering voor de LZV’s gelijk blijven. Wél zijn de criteria aangescherpt om aan te sluiten bij ontwikkelingen in het veld.

Wat is een lokaal zorgverband? 

Een Lokaal Zorgverband (LZV) ondersteunt de huisartsenpraktijken in de praktijk-overstijgende samenwerking en afstemming met andere zorgpartijen in de omgeving van de praktijk (wijkgericht). Andere zorgpartijen zijn bijvoorbeeld paramedici, thuiszorg, wijkverpleegkundige, het sociaal wijkteam of de apotheek. Bij voorkeur werken meerdere huisartsenpraktijken samen binnen één LZV zodat niet iedere huisartsenpraktijk zelf opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Ook kan er zo gezamenlijk met de andere partijen samengewerkt worden en hoeft niet iedere praktijk zelf afspraken te maken. Op deze wijze willen we de onderlinge samenwerking tussen zorgpartijen versterken om de zorg aan de patiënten te verbeteren en het werkplezier vergroten.

Voorwaarden voor een aanvraag lokaal zorgverband 2024

Vanaf 2024 zet de HZK ook stappen in de richting van een kernteam in de wijk dat samen werkt aan oplossingen voor knelpunten in de zorg. Deze bestaat in de eerste plaats uit een samenwerking tussen huisarts, apotheker, thuiszorg en het sociaal domein. Deze kernteamontwikkeling sluit goed aansluiten op de LZV ontwikkeling.

Lopende deze ontwikkeling zetten we de aanvragen voor LZV projecten in 2024 voort. Wel hebben we een aantal voorwaarden aangepast en willen we gezamenlijk de ontwikkeling van het kernteam in de wijk met de LZV’s vormgeven.

 • De patiënten omvang van het lokaal zorgverband dient minimaal uit 2 normpraktijken te bestaan (1 normpraktijk=2095 patiënten).
 • De multidisciplinaire samenwerking in een lokaal zorgverband bestaat naast de huisartsenpraktijken uit minimaal 2 van de volgende disciplines: wijkverpleegkundige (VVT), sociaal wijkteam, fysiotherapeut of apotheek. Uiteraard kunnen activiteiten in wisselende samenstellingen worden uitgevoerd.
 • De huisartsenzorg is bij het maken en uitvoeren van de plannen van een lokaal zorgverband in ‘the lead’.
 • Ieder LZV heeft een vast aanspreekpunt de ‘LZV begeleider’ deze is contactpersoon vanuit het LZV richting HZK. Deze persoon zal in de toekomst gevraagd worden om namens het LZV mee te denken over de doorontwikkeling richting ‘kernteam in de wijk’.
 • LZV gelden zijn bestemd voor de organisatie van zorg en de samenwerking daarvoor met andere disciplines. De financiering kan niet worden ingezet voor patiëntenzorg.
 • De vacatiegelden binnen de begroting zijn bestemd voor medewerkers binnen de huisartsenzorg (de tijd van de andere disciplines wordt dus niet vergoed). Vergoeding van inzet van andere disciplines kan alleen als dit niet op een andere wijze gefinancierd kan worden.  
 • Er mag geen sprake zijn van dubbele financiering. Samenloop met andere modules van Zilveren Kruis is niet toegestaan. Denk bijv. aan de module kwetsbare ouderen of aan MTVP. Als voorbeeld: Scholingen in het kader van “het andere gesprek” worden vanuit MTVP bekostigd evenals MDO’s (casuïstiekbespreking). Verbeterplannen die volgen vanuit een MDO passen wél binnen een LZV aanvraag.
 • In 2024 kan er doorlopend ingediend worden. Bij indiening vóór de eerste van de maand wordt de aanvraag in de maand erna besproken, met uitzondering van de maand augustus. Dus indienen vóór 1 april betekent uitsluitsel vóór 1 mei. Een aanvraag bestaat uit een plan van aanpak/jaarplan en begroting. Bestaande LZV’s sturen tevens een ‘formulier resultaten vorig jaar’ mee.
 • Het beschikbaar bedrag is maximaal €7,50 per patiënt per jaar (op basis van inschrijving op naam). Dit bedrag is afhankelijk van de kwaliteit en omvang van de ingediende plannen. 
 • Het lokaal zorgverband deelt best practices met collega’s.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van activiteiten in een lokaal zorgverband zijn:

 • Een multidisciplinair overleg om verbeterplannen te ontwikkelen of uit te voeren (geen casuïstiekbespreking);
 • Het werken aan een plan van aanpak om de gezondheidsvaardigheden van patiënten met lage gezondheidsvaardigheden te vergroten;
 • Het samenwerken vanuit Positieve Gezondheid of Krachtige Basiszorg met andere zorgpartijen in de wijk;
 • Het samenwerken rondom het bevorderen van beweging en leefstijl;
 • Het samenwerken om de zorg voor een specifieke patiëntengroep te verbeteren, bijvoorbeeld bij (kleinschalige) woonvoorzieningen voor verstandelijk beperkten, GGZ problematiek of rondom licht verstandelijk beperkten (LVB);
 • Samenwerking rondom kwetsbare of palliatieve patiënten met de VVT verbeteren

 

Voorbeelden van wat niet (meer) vanuit LZV gefinancierd kan worden zijn bijvoorbeeld:

 • Reguliere patiëntenzorg vanuit de huisartsenpraktijk verbeteren, zoals het projectmatig oppakken van zorg die in principe huisartsenzorg is (bijv. osteoporose, ADHD medicatie monitoren);
 • Opleiden van medewerkers uit de huisartsenpraktijk om innovatieve/nieuwe handelingen te verrichten binnen de praktijk (bijvoorbeeld ter verplaatsing vanuit de tweede lijn);
 • Multidisciplinair patiënten overleg (casuïstiekbespreking);
 • Samenwerking rondom kwetsbare ouderen met de VVT sector.

 

Klik  hier  voor inspirerende voorbeelden (het overzicht opent na inloggen NHZ connected). 

Hoe ziet het aanvraagproces voor een lokaal zorgverband (LZV) er in 2024 uit? 

In 2024 maken we onderscheid tussen een startende/ nieuw LZV en een reeds bestaand LZV met evt. nieuwe activiteiten.

Een bestaand LZV met evt. nieuwe activiteiten 

In dit formulier vragen we naar de resultaten van het afgelopen jaar. Wij zullen jullie terugkoppeling gebruiken als verantwoording, evaluatie, maar willen deze ook ter inspiratie laten zijn voor andere huisartsenpraktijken.  

In het plan van aanpak vragen we naar de nieuwe plannen voor 2024. Voor bestaande en nieuwe activiteiten dient een begroting ingevuld te worden.

Startend/nieuw LZV

In het plan van aanpak vragen we naar de plannen voor 2024. Naast het plan van aanpak dient de begroting te worden ingevuld.

De informatie over projecten zal worden gedeeld op onze site en de NHZ connected app.  

Indieningsdata

In 2024 kan er doorlopend ingediend worden. Bij indiening vóór de eerste van de maand wordt de aanvraag in de maand erna besproken, met uitzondering van de maand augustus. Dus indienen vóór 1 april betekent uitsluitsel vóór 1 mei.

Werkwijze afhandeling aanvragen LZV 

Aanvragen worden begeleid en ondersteund door de werkgroep Lokaal Zorgverband. Alle activiteiten vanuit lokale zorgverbanden worden beoordeeld door de werkgroep Lokaal Zorgverbanden. De werkgroep toetst of de aanvragen voldoen aan de gestelde voorwaarden. De directie HZK besluit over de toekenning van middelen voor een LZV. 

Wij ondersteunen graag

Heeft u vragen, of hulp nodig bij het opstellen van een LZV aanvraag of de vorming van een kernteam, neemt u dan contact op met een van de werkgroep leden. Stuur een mail naar lokaalzorgverband@hczk.nl of neem contact op met:

Cindy Beerse-Lute: 06 13848092

Anne-Marie van Hasselaar: 06 51075454

 

 1.  

Ondersteuning

Voor leden

Capaciteitsvraagstukken

THEMA
Capaciteits­perspectief huisartsen­praktijk in brede zin
Capaciteitsproblemen in de brede zin worden gevoeld door onze huisartsen. Op basis van het onderzoek van ZonH in 2019 kunnen …

Lees meer

Scholingen en bijeen­komsten

Scholingen en bijeenkomsten HZK organiseert diverse scholingen voor alle medewerkers van de huisartsenpraktijk. Daarnaast verzamelen en inventariseren wij relevante bijeenkomsten …

Lees meer

Samen­werking in de regio

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. (HZK) heeft als ambitie zoveel mogelijk zorgverleners/aanbieders aan elkaar te verbinden. Dit kan zijn in de …

Lees meer