Lokaal Zorgverband

Lokaal Zorgverband

Aanvraag ondersteuning lokale zorgverbanden in 2023

Ook in 2023 is het mogelijk om als huisartsenpraktijken een aanvraag in te dienen voor een lokaal zorgverband.   

Wat is een lokaal zorgverband? 

Een lokaal zorgverband ondersteunt de huisartsenpraktijken in de praktijkoverstijgende samenwerking en afstemming met andere zorgpartijen (bijv. paramedici, apotheek, thuiszorg, sociaal domein). In een lokaal zorgverband wordt gezamenlijk gewerkt aan oplossingen voor knelpunten in de zorg. Bij voorkeur met meerdere huisartsenpraktijken zodat niet iedere huisartsenpraktijk zelf opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Op deze wijze willen we de zorg aan de patiënten verbeteren, het werkplezier vergroten en de onderlinge samenwerking tussen zorgpartijen versterken. 

Enkele voorbeelden van activiteiten in een lokaal zorgverband zijn: een multidisciplinair patiëntoverleg, het werken aan een plan van aanpak voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en het werken volgens positieve gezondheid of krachtige basiszorg. 

Klik  hier voor inspirerende voorbeelden (het overzicht opent na inloggen NHZ connected). 

Welke voorwaarden gelden voor een lokaal zorgverband? 

Voor een lokaal zorgverband gelden de volgende voorwaarden: 

  • De patiënten omvang van het lokaal zorgverband dient minimaal uit 2 normpraktijken te bestaan (1 normpraktijk=2095 patiënten).
  • De multidisciplinaire samenwerking in een lokaal zorgverband bestaat naast de huisartsenpraktijken uit minimaal 2 andere zorgdisciplines (uiteraard kunnen activiteiten in wisselende samenstellingen worden uitgevoerd).
  • De huisartsenzorg is bij het maken van de plannen van een lokaal zorgverband in the lead.
  • Er gelden vaste indieningsdata voor een plan van aanpak/jaarplan met begroting. Aanvragen kunnen ingediend worden op 1 februari, 1 april, 1 juni en 1 oktober.
  • Het beschikbaar bedrag is maximaal €7,50 per patiënt per jaar (op basis van inschrijving op naam). Dit bedrag is afhankelijk van de kwaliteit en omvang van de ingediende plannen. 
  • Het lokaal zorgverband deelt best practices met collega’s. 
  • LZV gelden zijn bestemd voor de organisatie van zorg en kan niet worden ingezet voor directe patiëntenzorg.
  • Er mag geen sprake zijn van dubbele financiering. Samenloop met andere modules van Zilveren Kruis is niet toegestaan. Denk bijv. aan de module kwetsbare ouderen

Hoe ziet het aanvraagproces voor een lokaal zorgverband (LZV) er in 2023 uit? 

In 2023 maken we een onderscheid tussen een startend/nieuw LZV en een reeds bestaand LZV met evt. nieuwe activiteiten.

Een bestaand LZV met evt. nieuwe activiteiten 

We gaan ervan uit dat een groot deel van de aangevraagde en uitgevoerde activiteiten in 2022 verder worden voortgezet in 2023 en dat er eventueel nieuwe activiteiten in 2023 worden opgestart.  

In een formulier vragen we naar de resultaten van het afgelopen jaar en evt. plannen voor 2023. Wij zullen jullie terugkoppeling gebruiken als verantwoording, evaluatie, maar willen deze ook ter inspiratie laten zijn voor andere huisartsenpraktijken.  

De informatie over projecten zal t.z.t. worden gedeeld op onze site en de NHZ connected app.  

Voor nieuwe activiteiten in 2023 kan een nieuwe aanvraag worden ingediend waarin een inhoudelijke omschrijving wordt gegeven. 

Voor alle activiteiten in 2023 (bestaande en evt. nieuwe activiteiten) moet een begroting worden ingediend. Je kan hierbij gebruikmaken van onderstaande formulieren:

 Download hier: 

 

Een nieuw LZV (1e aanvraag voor nieuwe activiteiten) 

Nieuwe LZV verbanden nodigen we uit om voor hun activiteiten een aanvraag in te dienen. 

Download hier: 

Werkwijze afhandeling aanvragen LZV 

Aanvragen worden begeleid en ondersteund door de werkgroep Lokaal Zorgverband. Alle nieuwe activiteiten vanuit lokale zorgverbanden worden ter advisering voorgelegd aan een afvaardiging van de adviescommissie van de HOZK. De directie HOZK besluit over de toekenning van middelen voor een LZV. 

Interesse en behoefte aan ondersteuning?  

Heb je interesse in het vormen van een lokaal zorgverband en heb je behoefte aan ondersteuning bij de opzet neem dan contact met de werkgroep Lokaal Zorgverband op. Stuur een mail naar  lokaalzorgverband@hczk.nl of neem contact op met: 

 

  1.  

Ondersteuning

Voor leden

Capaciteitsvraagstukken

THEMA
Capaciteits­perspectief huisartsen­praktijk in brede zin
Capaciteitsproblemen in de brede zin worden gevoeld door onze huisartsen. Op basis van het onderzoek van ZonH in 2019 kunnen …

Lees meer

Ondersteunings­mogelijkheden

Ben je als huisarts op zoek naar concrete ondersteuningsmogelijkheden? Bij de HOZK kunnen de volgende vormen van ondersteuning worden afgenomen: …

Lees meer

Scholingen en bijeen­komsten

Scholingen en bijeenkomsten HZK organiseert diverse scholingen voor alle medewerkers van de huisartsenpraktijk. Daarnaast verzamelen en inventariseren wij relevante bijeenkomsten …

Lees meer

Samen­werking in de regio

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. (HZK) heeft als ambitie zoveel mogelijk zorgverleners/aanbieders aan elkaar te verbinden. Dit kan zijn in de …

Lees meer