Lokaal Zorgverband

Lokaal Zorgverband

Aanvraag ondersteuning lokale zorgverbanden in 2022

 

HET LOKAAL ZORGVERBAND

Vanaf 2022 is het mogelijk om als huisartsenpraktijken een aanvraag in te dienen bij de regio-organisatie HOZK voor een lokaal zorgverband. 

Wat is een lokaal zorgverband?

Een lokaal zorgverband ondersteunt de huisartsenpraktijken in de praktijkoverstijgende samenwerking en afstemming met andere zorgpartijen (bijv. paramedici, apotheek, thuiszorg, sociaal domein). In een lokaal zorgverband wordt gezamenlijk gewerkt aan oplossingen voor knelpunten in de zorg. Bij voorkeur met meerdere huisartsenpraktijken zodat niet iedere huisartsenpraktijk zelf opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Op deze wijze willen we de zorg aan de patiënten verbeteren, het werkplezier vergroten en de onderlinge samenwerking tussen zorgpartijen versterken.

Enkele voorbeelden van activiteiten in een lokaal zorgverband zijn: een multidisciplinair patiëntoverleg, het werken aan een plan van aanpak voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en het werken volgens positieve gezondheid of krachtige basiszorg.

Klik hier voor inspirerende voorbeelden.

Welke voorwaarden gelden voor een lokaal zorgverband?

Voor een lokaal zorgverband gelden de volgende voorwaarden:

 • De patiënten omvang van het lokaal zorgverband dient minimaal uit 2 normpraktijken te bestaan (1 normpraktijk=2095 patiënten).
 • De multidisciplinaire samenwerking in een lokaal zorgverband bestaat naast de huisartsenpraktijken uit minimaal 2 andere zorgdisciplines (uiteraard kunnen activiteiten in wisselende samenstellingen worden uitgevoerd)
 • De huisartsenzorg is bij het maken van de plannen van een lokaal zorgverband in the lead.
 • In 2022 gelden er vaste indieningsdata voor een plan van aanpak/jaarplan met begroting. Aanvragen kunnen ingediend worden op 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 augustus en 1 oktober.
 • Het beschikbaar bedrag is gemiddeld € 5 euro per patiënt per jaar (op basis van inschrijving op naam). Dit bedrag is afhankelijk van de kwaliteit en omvang van de ingediende plannen. 
 • Het lokaal zorgverband deelt best practices met collega’s tijdens een jaarlijkse Dag van de Wijk en via de website van HOZK en/of nieuwsberichten.

Interesse en behoefte aan ondersteuning? 

Heb je interesse in het vormen van een lokaal zorgverband en heb je behoefte aan ondersteuning bij de opzet hiervan dan komen we graag met jou in contact. 

Stuur een mail naar: lokaalzorgverband@hczk.nl. Wij zullen snel contact opnemen om met elkaar de mogelijkheden te verkennen en jullie te ondersteunen bij het doen van een aanvraag. Ook kun je jouw vragen stellen via lokaalzorgverband@hczk.nl of aan de contactpersonen voor de lokale zorgverbanden.

Hoe ziet het aanvraagproces voor een lokaal zorgverband (LZV) er uit?

We maken in het aanvraagproces een onderscheid in 3 fasen: oriëntatie, LZV in wording en LZV in  uitvoering. Iedere fase vraagt een andere actie en voor iedere fase zijn verschillende formats beschikbaar om een plan van aanpak/jaarplan en begroting op te stellen.

Fase

wij willen als huisartsenpraktijk(en)….

Actie

Toelichting/formats

1.Oriëntatie                                         

meer informatie/ uitleg over een LZV

Afspraak maken met HOZK

Lees meer

2. LZV in wording

onderzoeken en bepalen wat we gaan doen in het LZV en op welke wijze

Samen plan maken en indienen bij HOZK

Lees meer 

3. LZV in uitvoering

aan de slag met ons LZV plan

Plan uitvoeren, volgen en verantwoorden

Lees meer 

fase 1: oriëntatie

In deze fase vindt een eerste Informatiegesprek plaats waarin de volgende onderwerpen worden besproken

  1. Wat is een lokaal zorgverband?
  2. Wat kan een lokaal zorgverband voor een praktijk betekenen?
  3. Wat vraagt het van een huisartsenpraktijk en de samenwerkingspartners?

Een volgende stap is om een eerste overleg te plannen met alle beoogde deelnemers aan het LZV. Op de agenda staat de vraag of iedereen bereid is om deel te nemen en onder welke voorwaarden. Daarnaast kan een eerste inventarisatie plaatsvinden over mogelijke onderwerpen die opgepakt kunnen worden, die in een plan van aanpak verder uitgewerkt moeten worden.

fase 2: Een lokaal zorg verband in wording

Deze fase moet resulteren in een plan van aanpak/jaarplan voor een LZV met een begroting. In deze fase moeten de volgende vragen beantwoord worden:

 1. Wie zijn de beoogde samenwerkingspartners in het LZV: wie doet er mee?
 2. Welke knelpunten willen de samenwerkingspartners aanpakken, wat moet er opgelost worden?
 3. Wat is hiervoor nodig aan mensen en middelen (= basisstructuur) om tot een plan van aanpak te komen? Een basisstructuur zijn de initiatief nemende huisartsen en andere betrokken disciplines (minimaal 2) die met elkaar de planvorming en de uitvoering bewaken van de activiteiten van een lokaal zorgverband. 
 4. Welke activiteiten gaat het LZV uitvoeren en wat is hiervoor nodig aan mensen en middelen?


Indien LZV in wording in de steigers staat en er een concept plan van aanpak/jaarplan met begroting ligt, dan vindt er een intake (door HOZK) plaats. Tijdens de intake vindt toetsing plaats aan de geldende voorwaarden en wordt het plan aan de adviescommissie van de HCZK voorgelegd. Na positieve advisering kan het lokale zorgverband van start.

fase 3: Een lokaal zorgverband in uitvoering

Indien het plan van aanpak/jaarplan is getoetst en voldoet aan de voorwaarden, is het lokaal zorgverband een feit. Het lokaal zorgverband heeft met elkaar een basisstructuur gevormd en voert de voorgenomen activiteiten in de vorm van één of meerdere zorgprogramma’s met elkaar gedurende de aangegeven periode uit. 

Jaarlijks volgt een voortgangsgesprek n.a.v. een korte verantwoording van resultaten zoals voorgenomen in het plan van aanpak/jaarplan. 

Daarnaast is er een bijdrage aan Dag van de Wijk om ervaringen in de regio met elkaar uit te wisselen. Interessante resultaten worden gedeeld op de website of via nieuwsberichten. 

Er komt ieder jaar een nieuw plan van aanpak/jaarplan voor de komende periode. 

Ondersteuning

Voor leden

Digitalisering

Wij willen huisartsen(praktijken) t.a.v. de eerstelijnszorg een regie-voerende positie in de regio laten innemen op het gebied van digitalisering.

Lees meer

Projecten en thema’s

THEMA
Capaciteits­perspectief huisartsen­praktijk in brede zin
Capaciteitsproblemen in de brede zin worden gevoeld door onze huisartsen. Op basis van het onderzoek van ZonH in 2019 kunnen …

Lees meer

Ondersteunings­mogelijkheden

Ben je als huisarts op zoek naar concrete ondersteuningsmogelijkheden? Bij de HOZK kunnen de volgende vormen van ondersteuning worden afgenomen: …

Lees meer

Scholingskalender en bijeen­komsten

Scholingen en bijeenkomsten HOZK e.o. ondersteunt en ontzorgt de deskundigheidsbevordering voor de hele praktijk, dus voor huisartsen, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen, doktersassistenten en …

Lees meer

Samen­werking in de regio

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. (HZK) heeft als ambitie zoveel mogelijk zorgverleners/aanbieders aan elkaar te verbinden. Dit kan zijn in de …

Lees meer